ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2557
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชื่น ฤทธิวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1เกษียณอายุ 
2นายนริศ สังขวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1เกษียณอายุ 
3นางสาวสาเราะ บีรูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1เกษียณอายุ 
4นายดำรง จันทร์สวัสดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1เกษียณอายุ 
5นายโอภาส สารวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1เกษียณอายุ 
6นายอำนวย ศรีรักษ์บ้านห้วยน้ำดำเกษียณอายุ 
7นายธนูชัย เสริมแก้ววัดโพเด็ดเกษียณอายุ 
8นายประวัติ เกตุชูอนุบาลเมืองพัทลุงเกษียณอายุ 
9นายสนาน สังข์ทองบ้านควนกุฎเกษียณอายุ 
10นายสวัสดิ์ เศรษฐพงค์วัดทะเลน้อยเกษียณอายุ 
11นายบุญลาภ ไชยหล่อบ้านปากเหมืองเกษียณอายุ 
12นายเจิม อินนุรักษ์บ้านโตนเกษียณอายุ 
13นายเสถียร หนูคงบ้านหัสคุณเกษียณอายุ 
14นายไพศาล บุษรารัตน์บ้านหยีในสามัคคีเกษียณอายุ 
15นายสำราญ ศรีชายวัดควนแพรกหาเกษียณอายุ 
16นางพรรณี ธรรมรังษีวัดควนถบเกษียณอายุ 
17นางจรัสศรี ปราบกรีวัดควนถบเกษียณอายุ 
18นายวิเชียร คำคงวัดควนแร่เกษียณอายุ 
19นางเบญจวรรณ ทองต้งวัดโพธาวาสเกษียณอายุ 
20นายชา คชพันธุ์วัดหัวหมอนเกษียณอายุ 
21นางอุทัยวรรณ เจริญพรวัดโคกแย้มเกษียณอายุ 
22นางจีราพร จันทร์น้อยวัดพิกุลทองเกษียณอายุ 
23นางปรียา ทองทับทองบ้านควนดินแดงเกษียณอายุ 
24นายชาญชัย สุวรรณเดชาวัดไทรงามเกษียณอายุ 
25นางมณฑา ศรียาบ้านสํานักกอเกษียณอายุ 
26นางเพียงเพ็ญ ดวงจิตรวัดเขาทองเกษียณอายุ 
27นางสาวสุคนธ์ ทองสมอนุบาลป่าพะยอมเกษียณอายุ 
28นางสุรภี ชัยตรีบ้านควนดินสอเกษียณอายุ 
29นายสมเกียรติ จิตตกุลบ้านขันเกษียณอายุ 
30นายไพศาล สังคมวัดปากประเกษียณอายุ 
31นายอภินันท์ ขวัญแก้ววัดประดู่ทองเกษียณอายุ 
32นายอำนวย ชัยรัตน์บ้านท่าแคเกษียณอายุ 
33นางสาวทัศนีย์ ชนะทองอนุบาลพัทลุงเกษียณอายุ 
34นางวราภรณ์ อ่ำหิรัญกุลบ้านแหลมยางเกษียณอายุ 
35นายสมหมาย นุ้ยสุดวัดปากสระเกษียณอายุ 
36นางสาวประไพ ชูแก้ววัดสุวรรณวิหารน้อยเกษียณอายุ 
37นางสุชาดา สุขโชติบ้านหยีในสามัคคีเกษียณอายุ 
38นางจินดา ศรีชุมพวงวัดไทรงามเกษียณอายุ 
39นางสุภาพ ฤทธาภิรมย์บ้านสํานักกอเกษียณอายุ 
40นางกัลยุบล ดำชูบ้านเตงเกษียณอายุ 
41นางจำรัส ซ้ายเกลี้ยงวัดดอนศาลาเกษียณอายุ 
42นางยินดี ชาติสงเคราะห์วัดบ้านสวนเกษียณอายุ 
43นางนารี รักขพันธ์ชุมชนบ้านควนปริงเกษียณอายุ 
44นางนารีรัตน์ สุดขาววัดทุ่งขึงหนังเกษียณอายุ 
45นางจงจิต อ่อนแสงวัดทุ่งขึงหนังเกษียณอายุ 
46นางพะเยาว์ เหมพัฒน์วัดทุ่งขึงหนังเกษียณอายุ 
47นายวีระศักดิ์ ทองมากวัดทุ่งขึงหนังเกษียณอายุ 
48นายนิยม ไข่ช่วยบ้านระหว่างควนเกษียณอายุ 
49นายจรูญ เหมพัฒน์บ้านระหว่างควนเกษียณอายุ 
50นางเพ็ญศรี ศรีชายวัดควนแพรกหาเกษียณอายุ 
51นางสุชาดา ชูช่วยวัดควนแพรกหาเกษียณอายุ 
52นางละมุล บุญพรานชูวัดลานแซะเกษียณอายุ 
53นางสมศรี เกลี้ยงสินวัดเขาโพรกเพลงเกษียณอายุ 
54นายธรรมสิทธิ์ สิทธิศักดิ์บ้านควนขนุนเกษียณอายุ 
55นางสาวจรรยา ชูยกอนุบาลควนขนุนเกษียณอายุ 
56นายจรัญ เพชรเรืองสุดวัดโพรงงูเกษียณอายุ 
57นายสมมารถ ทองชูดำวัดโพรงงูเกษียณอายุ 
58นายอภิชาติ เทพกล่ำบ้านเขาปู่เกษียณอายุ 
59นายอนันต์ มีภูมิวัดใสประดู่เกษียณอายุ 
60นางยินดี บัวกิ่งบ้านหัสคุณเกษียณอายุ 
61นางสาวรำไพ เสาวคนธ์อนุบาลป่าพะยอมเกษียณอายุ 
62นางสาวดารา สุขโชติบ้านตลิ่งชันเกษียณอายุ 
63นายนิพล เกื้อชูบ้านห้วยน้ำดำเกษียณอายุ 
64นางชะอ้อน เวชรัตน์วัดลำในเกษียณอายุ 
65นางสุภา บุญไพจิตรบ้านควนดินสอเกษียณอายุ 
66นายอุทัย มานันตพงศ์วัดโพรงงูเกษียณอายุ 
67นายเวียง พรหมแก้วบ้านแหลมยางเกษียณอายุ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/09/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1