รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1  074671750 
101วัดวิหารเบิกนายประสิทธิ์ รอดดำ 074634273 
102วัดโพเด็ด  074634352 
103บ้านเตาปูนนายทวี ขำร้าย 074634351 
104วัดปากประนายทวี บุญปล้อง 074614662 
105วัดควนถบนายทวี นามวงษ์ 074615019 
106อนุบาลเมืองพัทลุง  074611637 
107วัดควนแร่นายถาวร ขวัญสกุล 074612300 
108วัดบ้านสวนนายวีระศักดิ์ เนียมสวัสดิ์ 074612308 
109บ้านควนกุฎ  074612128 
110วัดประดู่ทองนางศรีบุญญา ย่องบุตร 074601036 
111วัดตำนานนายมนูญ เกื้อมิตร 074612807 
112บ้านทุ่งลานนายปองคุณ สังขมณีวงศ์ 074617893 
113บ้านควนคง  074618063 
115บ้านไสถั่วนายโศภิษฐ์ ณ พัทลุง 074641285 
116วัดอภยารามนางชมขวัญ ขุนวิเศษ 074614821 
117วัดโพธาวาสนายพรชัย ทวิสุวรรณ 074618088 
118วัดหัวหมอนนายสุชาติ แก้วทิพย์ 074641099 
119วัดบ่วงช้างนางพลอยสิริ หมวกสุข 074614436 
120บ้านต้นไทร  074641506 
122บ้านนาโหนดนายอนุวัฒน์ชัย ชูดำ 074641403 
123วัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์)นายจินดา แสงขาว 074618171 
124วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89)นายมณี จันทร์เกื้อ 074614064 
125วัดควนอินทร์นิมิตรนายจรูญ ทับชุม 074614063 
126วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)นางศศิมาภรณ์ กล้าศักดา 074614066 
127วัดโคกแย้ม  074615078 
128วัดกลางนายสุพัฒน์ ณ พัทลุง 074618192 
129วัดนาท่อมนางสาวจิตรลดา ทองคำ 074615077 
130บ้านท่ามิหรำ  074613099 
131อนุบาลพัทลุงนายชาลี เอียดสกุล 074613178 
132วัดประจิมทิศารามนายต่อลาภ ชูสังข์เพชร 074613690 
133บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)นายกร สุวรรณมณี 074614065 
134วัดควนกรวด  074612092 
135บ้านแหลมยางนางสาววันทนี พลเพชร 074650046 
136วัดปากสระนายปรีชา หนูอินทร์ 074614343 
137วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)นายประภักดิ์สิทธิ์ ช่วยเนียม 074614514 
138บ้านมะกอกใต้นายประดิษฐ์ นิ่มนวล 074693137 
139วัดท่าสำเภาใต้นายวิโชติ วิเวกอรุณ 074693069 
140วัดท่าสำเภาเหนือนางอัมพิกา อักษรสว่าง 074693065 
141วัดสุวรรณวิหารน้อยนายบุญปลอบ พรหมสังคหะ 074693125 
142วัดเขาแดงนายสมนึก อ่อนคง 074611033 
201บ้านหัวป่าเขียวนายอำรุง ทองปัสโน 074693007 
202วัดประดู่หอมนายสมเกียรติ ชูบัว 074685201 
203บ้านชายคลองนางสาวภิรัญญา อินถิติ 074693050 
204บ้านธรรมเถียรนายชัย ขุนณรงค์ 074685570 
205บ้านควนพนางตุงนายวิเชียร บัวศรีแก้ว 074685208 
206วัดทะเลน้อย  074685128 
207บ้านท่าช้างนายชูกิจกร เทพทวี 074685227 
208วัดโคกศักดิ์นางจรวย พงศ์ประยูร 074693014 
209วัดไทรงามนายสมศักดิ์ มุสิกวงศ์ 074685214 
210บ้านเตงนายพิน ชูทอง 074693412 
211บ้านสํานักกอนายสุชาติ ถีระวงค์ 074693332 
212บ้านปากสระนายก้องเกียรติ พงศาปาน 074693467 
213วัดควนปันตารามนายยอดยิ่ง มากแก้ว 074614374 
214วัดแหลมโตนดนายวิชิต เต็มนิล 074693484 
215วัดสุนทราวาสนายธวัช รัตนพันธ์ 074614748 
216บ้านใสหลวง  074650018 
217บ้านเขาพนมนายอภิชาติ ไชยรุต 074693234 
218ชุมชนบ้านควนปริงนายวิน ผอมนุ่ม 074650019 
219วัดเขาป้าเจ้นายทรงกรม คงจันทร์ 074693213 
220วัดทุ่งขึงหนังนายรัญช์วภพ ในเรือน 074622344 
221วัดควนแพรกหานายวิโรจน์ เจริญพร 074643287 
222ทุ่งยางเปลนางจิราภรณ์ ศรีสุวรรณวิเชียร 074643500 
223บ้านระหว่างควนนายเขมอัตต์ ทองเพชร 074693238 
224วัดเขาโพรกเพลงนายสำราญ รัตนวงศ์ 074693805 
225บ้านขันหมู่นายฉัตรชัย จันทรเดช 074631108 
226วัดโงกน้ำนายวิจารณ์ อนุมณี 074631135 
227วัดลานแซะนายธำรง ทองขุนดำ 074631257 
228วัดพังดานนายไพฑูรย์ บุญกลาง 074463283 
229วัดเกาะยางนางสมจิตร ทองจินดา 074622111 
230วัดเขาอ้อนายอภิชาญ ชูเชิด 074693408 
231วัดดอนศาลานายสุนิตย์ ขุนจันทร์ 074681853 
232วัดประดู่เรียงนายชาตรี พงศ์จันทรเสถียร 074684756 
233วัดเขาทองนายศรัณย์ บัวทองเรือง 074681564 
234วัดบ้านสวนนายอุบล หมื่นไวย์ 074681528 
235วัดหรังแคบนายประยงค์ อินทองแก้ว 074650015 
236บ้านใสอ้อยนางผการัตน์ ชัยฤทธิ์ 074631439 
237วัดไทรโกบนายสมเกียรติ ด้วงนุ่ม 074650013 
238บ้านควนดินแดงนายสมเดช ฤทธิ์คง 074693702 
239วัดพิกุลทองนางกาญจนา พรหมแก้ว 074681566 
240บ้านหยีในสามัคคีนายชะเวง ตั้งไล่ 074614355 
241บ้านโคกโดนนางนิเพ็ญ บุญช่วย 074682410 
242บ้านโคกวานายจำเริญ เขมานุวงศ์ 074682380 
243วัดป่าตอ  074681578 
244อนุบาลควนขนุนนายประดิษฐ นวลแก้ว 074682102 
245บ้านควนพลีนายสามารถ ชูพุทธ 074622336 
246บ้านควนขนุนนายชวภณ หนูเอียด 074681532 
301อนุบาลศรีบรรพตนางอารีย์ หนูรุ่น 074689105 
302บ้านโหล๊ะเร็ดนายสมชาย มณีรัตน์ 074693506 
303วัดโพรงงูนายอนุชิต ทองเอียด 074689414 
304บ้านไทรทองนายสุรเชษฐ์ ศรีชุมพวง 074650052 
305บ้านเขาปู่นายประพาส นิ่มดำ 074689029 
306บ้านเหรียงงามนายแนว ศิริมุสิกะ 074689045 
307วัดใสประดู่นางอวยพร สุธีบุตร 074650049 
308ชุณหะวัณนายมนตรี บุญทรงธรรม 074650050 
309วัดตะแพนนายพิเดช สุกหอม 074650053 
310บ้านสวนโหนดนายณรงค์ศักดิ์ ทองสง   
311บ้านหัสคุณ    
401อนุบาลป่าพะยอมนายกฤษฎา แดงมา 074624096 
402บ้านบ่อทรายนายประสพ เพชรจันทร์ 074624393 
403บ้านตลิ่งชันนายนเรศ ฤทธาภิรมย์ 074693638 
404บ้านศาลาน้ำนางสาววีระวรรณ ทองปันแต 074624372 
405บ้านไสกุนนายอรุณ ชูดำ 074693582 
406บ้านเนินทรายนายศักดิ์ชัย วุฒิพงศ์ 074650038 
407วัดคลองใหญ่นายพงษ์ศักดิ์ ชูเพชร 074693869 
408บ้านห้วยกรวดนายสมพร เนียมเกตุ 074650037 
409บ้านปากเหมือง  074693300 
410บ้านไสเลียบนางปรีดา ไชยหล่อ 074624502 
411บ้านโหล๊ะท่อมนายสุวิทย์ สินน้อย 074693505 
412บ้านลานข่อย  074693351 
413บ้านทุ่งชุมพลนายเจริญ ขาวสง 074693076 
414บ้านห้วยน้ำดำ  074693854 
415บ้านห้วยศรีเกษร  074693363 
416บ้านถ้ำลาว่าที่ร้อยตรีศรัณยู สุคนธมัท 074650040 
417ประชารัฐบำรุงนายกิตติ สงสุข 074693549 
501วัดบ้านนานายไพสอด พรหมเดช 074615000 
502วัดลำในนายมนูญ ดำชื่น 074614452 
503บ้านนาวงนายเสกโรจน์ ถ้วนถวิล 074606135 
504บ้านโหละหนุนนายวินัย หนูรัตน์ 018970610 
505บ้านควนดินสอนายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ 074635534 
506วัดเกษตรนิคมนายสมบูรณ์ จันทร์อินทร์ 074605703 
507บ้านโตน  010937803 
508วัดร่มเมืองนายสมบัติ เรืองทอง 074614781 
509บ้านอ่างทองนางสมจิต ทองเกตุ 074605125 
510บ้านขันนายเกษม หนูรัตน์ 074618273 
511อนุบาลศรีนครินทร์นายสมปอง อนุศิริ 074635252 
512วัดทุ่งยาวนายนราธิป สุวรรณพนัง 074635147